Regulamin konkursu “Ja i moja bestia”

STUDLY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Studly Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie przy ulicy Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 15, NIP: 6842663342.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

6. Konkurs trwa od 15.07.2023 r. do 20.07.2023 r. (włącznie).

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: do 26.07.2023 r. za pośrednictwem fanpage.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem:https://www.facebook.com/ApexClanDesign

Zadanie konkursowe 

10. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu zdjęcia siebie wraz ze swoim jednośladem.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję zdjęcia.

12. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca. 

13. Najciekawsza propozycja zostanie wybrana przez Jury organizatora. 

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. 15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 

Nagroda 

17. Nagrodą w konkursie jest 1 kask marki Shoei z wybraną okleiną oraz personalizacją. Do wyboru są następujące modele kasków do oklejenia: GT Air II, NXR II, VFX-WR, J-Cruise, Neotec II. Do wyboru będzie wiele wzorów. Kask będzie mógł być spersonalizowany poprzez wstawienie ksywki, numeru, logotypu oraz odpowiedniej czcionki. 

 18. Nagrodę wyślemy na wskazany adres w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od startu kreatora. Pod warunkiem dostarczenia niezbędnych informacji do produkcji kasku.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@studly.pl

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny 

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Studly Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie przy ulicy Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 15, NIP: 6842663342. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@studly.pl. 

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ApexClanDesign

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe 

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/ApexClanDesign 

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.