Regulamin

Regulamin, deklaracje i informacje prawne

Warunki i oświadczenia usług KREATOR („Zrób SE!”)

Przypominamy, że warunkiem umieszczenia jakichkolwiek treści na produktach oferowanych do sprzedaży na ApexClan jest posiadanie wszystkich praw własności intelektualnej do tych konkretnych treści, a w szczególności praw ekonomicznych autora, praw pochodnych, prawa do osobistego przedstawienia, praw do znaków towarowych itp. W przypadku umieszczenia treści bez wymaganych praw i z naruszeniem praw osób trzecich, bierzesz na siebie odpowiedzialność finansową za naruszenie prawa i możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Przed umieszczeniem jakichkolwiek treści na produktach upewnij się, że masz do tego absolutne prawo i nie naruszasz żadnych praw osób trzecich.

Używając w/w kreatorów w jakikolwiek sposób, oświadczasz że:

Posiadam wszelkie prawa autorskie do treści, projektów graficznych i graficzno-werbalnych, które opublikowałem na stronie ApexClan zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że wszelkie wzory graficzne oraz projekty graficzne i słowne umieszczone przeze mnie na stronie internetowej w domenie ApexClan są przejawem mojej własnej działalności twórczej i stanowią dzieło w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oświadczam, że wzory graficzne oraz wzory graficzne i słowne, które umieszczam na stronie internetowej ApexClan nie naruszają praw osób trzecich.

Zamieszczając na stronie ApexClan treści, zdjęcia, grafiki, projekty graficzne lub słowno-graficzne przekazuję właścicielowi serwisu ApexClan, niewyłączne, nieograniczone terytorialnie autorskie prawa do korzystania z prac graficznych oraz graficzno-werbalnych, zawartych na dowolnych produktach zrealizowanych przeze mnie na stronie ApexClan (licencja) w następujących obszarach zastosowania:

a) do nagrywania i reprodukcji (odtwarzania) – technika produkcji określała kopie dzieła, w tym druk, reprografię, przechowywanie magnetyczne i technikę cyfrową;

b) w odniesieniu do handlu oryginałem lub kopiami, na których utwór został zarejestrowany – marketing, pożyczanie lub wynajem oryginału lub kopii;

c) w celu rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt „b” powyżej – przedstawienie publiczne, wystawa, wyświetlanie, nadawanie i retransmisja oraz udostępnianie utworu publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i dowolnie wybranym czasie.

Oświadczam, że zapoznałem się i znam Warunki Korzystania z usług ApexClan, w szczególności zasady postanowień dotyczących naliczania i uiszczenia opłaty za udzielenie licencji właścicielowi serwisu ApexClan

 


 

Regulamin serwisu

§1 DEFINICJE

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Wykonawca – administrator serwisu ApexClan,

 2. Użytkownik – osoba, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale które mogą nabywać prawa i zaciągać obowiązki we własnym imieniu. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 lat, ale ponieważ nie ukończyły 18 lat, nie mogą nabywać praw ani zaciągać zobowiązań zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

 3. Login – unikalna nazwa użytkownika,

 4. Sklep – strona założona przez platformę ApexClan do sprzedaży Asortymentu z wykorzystaniem wzorów graficznych i słowno-graficznych, zamieszczona na platformie przez Użytkownika,

 5. Konto – strona na platformie prowadzonej przez ApexClan pod loginem użytkownika, która jest zbiorem zasobów, na których gromadzone są dane użytkownika i informacje o jego aktywności,

 6. Asortyment – wszystkie produkty dostępne w Generatorze i platformie ApexClan dla Użytkownika bez Konta lub po utworzeniu zwykłego Konta i zalogowaniu, będące własnością Wykonawcy,

 7. Generator – aplikacja umożliwiająca umieszczanie grafiki na produktach.

 8. ApexClan – serwis internetowy dostępny pod wieloma adresami www, którego wyłącznym właścicielem jest Studio Bozon Sp. z o.o.

 9. Serwis, platforma, sklep, witryna (oznaczają to samo)

 

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa, w sposób wyłączny i wyczerpujący, reguluje kwestie dotyczące korzystania ze strony internetowej ApexClan dostępnej online pod odpowiednimi adresami internetowymi

 2. Regulamin określa w szczególności:

  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

  2. Warunki świadczenia usług elektronicznych, w tym: wymagania techniczne niezbędne do obsługi systemu teleinformatycznego, z którego korzysta usługodawca oraz ingerowanie w nielegalne treści dostarczane przez Użytkownika,

  3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych,

  4. Procedurę reklamacyjną.

 3. Administratorem danych osobowych jest Studio Bozon Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000420244, e-mail: info@ApexClan.pl, NIP: 925-209-94-16, REGON: 081041527

 4. Wykonawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z tymi zasadami oraz prawem dotyczącym usług elektronicznych.

 

 

§3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dostępne są następujące usługi:

  1. Użytkownicy mogą umieszczać wzory graficzne i wzory słowno-graficzne na asortymencie oferowanym w Sklepie oraz za pomocą Generatora

  2. Korzystanie z aplikacji dostępnych na stronie ApexClan.

  3. Kupowanie dowolnych produktów dostępnych w Sklepie

  4. Wykonywanie prac graficznych zleconych za pośrednictwem w/w witryny

 

 

§4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Korzystanie z Dostępu do Platformy bez Rejestracji jest równoznaczne z podpisaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w regulaminie jest przeczytanie i zaakceptowanie wszystkich jego postanowień.

 4. Rejestracja jest dobrowolna. Jednak korzystanie z niektórych usług świadczonych przez platformę jest możliwe dopiero po rejestracji.

 5. W celu rejestracji użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny w aktualnym serwisie internetowym, podając następujące informacje:

  1. Login,

  2. Adres e-mail,

  3. Hasło do konta użytkownika. Podanie innych informacji jest opcjonalne, ale może być wymagane do świadczenia niektórych usług na Platformie.

  4. Wykonawca może zmienić proces rejestracji lub korzystanie ze strony internetowej na warunkowe poprzez uwierzytelnienie danych użytkownika określonych podczas rejestracji.

 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

  1. Zamieszczam oświadczenie o następującej treści: dobrowolnie przyłączam się do korzystania z Usługi,

  2. Spełniam warunki Regulaminu, aby zostać Użytkownikiem,

  3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,

  4. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych,

  5. Wyrażam zgodę na upoważnienie Wykonawcy w zakresie przetwarzania, gromadzenia, rejestrowania, przechowywania, przygotowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług elektronicznych, jak określono w niniejszym Regulaminie.

 7. Niezarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym .

 8. Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez zarejestrowanego użytkownika należy przesłać na adres e-mail, który został wcześniej określony i jest podany na koncie Użytkownika. Oświadczenie o dacie rozwiązania umowy jest datą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

 9. Wykonawca może natychmiast rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w stosunku do zarejestrowanego użytkownika, jeżeli:

  1. Użytkownik w przypadku zmiany nie aktualizuje natychmiast danych wymaganych do rejestracji na Platformie,

  2. Użytkownik udostępnia nielegalne treści na Platformie,

  3. Użytkownik przesyła wiadomości-śmieci ( junk mail, spam itd.)

  4. Użytkownik rażąco lub uporczywie narusza, łamie postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i ideą Serwisu,

  5. Użytkownik nie korzystał ze swojego konta przez co najmniej 90 dni.

 10. Rozwiązanie umowy Oświadczenie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które składa Wykonawca, zostanie przesłane na adres e-mail konta Użytkownika.

 11. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron, a także jej rozwiązanie za obopólną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

 

 

§5 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aby skorzystać z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu, Użytkownik powinien posiadać:

  1. Aktualna przeglądarka internetowa (może być dowolna z nich),

  2. Prawidłowy adres e-mail.

 

 

§6 ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIELEGALNEJ TREŚCI

 1. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika treści niezgodnych z prawem, w szczególności:

  1. Naruszanie przepisów obowiązującego prawa,

  2. Naruszanie praw osób trzecich,

  3. Obraźliwe wobec uczuć innych, w tym uczuć religijnych, treści przemocy lub materiałów o treściach komunistycznych, rasistowskich lub nazistowskich,

  4. Ogólnie uważane za wulgarne i obraźliwe,

  5. Nękanie lub naruszanie dobrego imienia innych,

  6. Zawierające wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku,

  7. Wzory, do których Użytkownik nie ma praw autorskich.

 

 

§7 SKLEP I GENERATOR

 1. Własny projekt tworzony jest poprzez wybranie wzoru spośród dostępnego asortymentu w Generatorze, przesłanie własnych wzorów graficznych lub wzorów słowno-graficznych na dany produkt, nadanie mu nazwy i ustalenie ceny. Wykonawca, za zgodą Użytkownika zastrzega sobie prawo do zmiany ceny podstawy asortymentu z ważnych powodów, w szczególności zmian po stronie producenta. Taka zmiana ma wpływ na ostateczną cenę produktu.

 2. Ceny produktów zamieszczonych na stronie ApexClan zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 

 

§8 PRODUKTY I ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są dokonywane na produkty różnych firm, a wybór firmy zależy od Wykonawcy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do wyboru produktów na podstawie należytej staranności, zgodnie z najlepszą możliwą jakością. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany producentów i produktów z ważnych powodów, w szczególności zaprzestania produkcji przez dotychczasowych partnerów lub w sytuacji niemożności uzyskania zamówionych od nich produktów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wykonawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 3. Gotowy produkt (produkt z nadrukowanym wzorem) może różnić się od podglądu, zarówno rozmiarem, jak i lokalizacja wydruku. Wizualizacja produktu na platformie ma wyłącznie charakter poglądowy, a platforma nie gwarantuje doskonałej reprodukcji oryginału (przyczyną mogą być ograniczone możliwości techniczne, różnice w podglądzie, różnice między proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, a w szczególności różnice między obrazem płaskim a rzeczywistym). Wykonawca zadba jednak o to, aby gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do tych, przedstawionych na wizualizacji.

 4. Wydruki, w szczególności ich kolory mogą różnić się od podglądu, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych w procesie drukowania (wydruk CMYK) i ustawień kolorów ekranów użytkowników. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zarówno druk, jak i kolor były jak najbardziej zbliżone do wersji zapoznawczej, a w nietypowych sytuacjach, gdy występują problemy ze zdefiniowaniem – wykładnikiem koloru na produkcji będą kolory podstawowe.

 5. Momentem podpisania umowy sprzedaży jest przeniesienie przez ApexClan zamówieniu status realizacji.

 6. Konsolidacja, ochrona i udostępnianie danych zamówienia oraz ogólnych warunków (zasad sprzedaży) odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj zawsze można zapoznać się z Ogólnymi warunkami (Zasady sprzedaży).

 

 

§9 WARUNKI PŁATNOŚCI I USŁUGI

 1. Wykonawca akceptuje następujące formy płatności:

  1. Płatności przelewem bankowym na wskazane konto,

  2. Płatności za pomocą systemu Przelewy24

  3. Płatność przelewem bankowym na konto Revolut,

  4. Płatność za pośrednictwem PayPal za pomocą kart kredytowych,

 2. Płatności należy dokonać w momencie składania zamówienia.

 3. Asortyment jest przygotowywany przez Wykonawcę w ciągu maksymalnie 3 tygodni od złożenia zamówienia.

 4. Podczas zamówienia Użytkownik wybiera formularz dostawy spośród dostępnych w Sklepie. Dostępne są następujące formy dostawy :

  1. Kurier – dostawa w około 24-72 godzin od momentu wysyłki w dni robocze,

  2. Za pośrednictwem Poczty Krajowej – dostawa w ciągu około 1 do 2 tygodni od momentu wysyłki w dni robocze,

 5. Cena wybranej metody dostawy nie jest wliczona w cenę asortymentu. Zależy to od wybranej metody dostawy i kraju dostawy. Cena każdej możliwej opcji dostawy jest wyświetlana w momencie składania zamówienia przez Użytkownika na stronie Sklepu.

 6. Ewentualne ograniczenia zamówień mogą wynikać z chwilowego braku asortymentu lub bardzo dużej liczby zamówień. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu obowiązywania umowy o 10 dni roboczych.

 7. W przypadku trwałej nieobecności Asortymentu (trwającej dłużej niż 10 dni) Użytkownik może zamówić inną pozycję za równowartość oryginalnego zamówienia lub zażądać zwrotu pieniędzy.

 

 

§10 POLITYKA ZWROTÓW ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Wszelkie działania podejmowane przez użytkownika na platformie muszą być zgodne z obowiązującym prawem i zasadami moralnymi.

 2. Użytkownik może mieć więcej niż jedno konto na Platformie ApexClan, pod warunkiem, że nie narusza to zasad, a także praw osób trzecich.

 3. Użytkownik nie może korzystać z kont innych użytkowników i udostępniać swojego konta innym osobom.

 4. Jeżeli produkt nie jest zgodny z umową, Użytkownik może wymagać doprowadzenia go do stanu zgodności z umową o bezpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik może nie wymagać naprawy lub wymiany, lub jeśli Wykonawca nie spełni takiego żądania, ma on prawo żądać odpowiedniej obniżki ceny lub odstąpić od umowy; umowa nie może zostać rozwiązana, jeżeli niezgodność produktu z umową jest nieistotna.

 5. Jeśli sprzedany produkt ma wady, Użytkownik, który dokonał zakupu w swoim własnym obrocie handlowym lub biznesowym, może odstąpić od umowy lub zażądać obniżki ceny. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot został już wymieniony lub naprawiony przez Wykonawcę, chyba że wady są nieistotne.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika, Wykonawca zwraca mu tylko najniższe koszty dostawy. Koszty bezpośrednio związane ze zwrotem produktów, po oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, ponosi konsument.

 7. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku przygotowania przez Użytkownika indywidualnego projektu w Generatorze.

 

 

§11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik, umieszczając w Generatorze wzory graficzne i wzory słowne-graficzne, oświadcza, że:

  1. Posiada prawa autorskie do projektu graficznego lub graficzno-werbalnego, którego opublikował na platformie ApexClan lub uzyskał od uprawnionych osób zgodę na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji.

  2. Projekty graficzne lub graficzno-werbalne umieszczone przez Użytkownika na platformie ApexClan są jego własną działalnością twórczą i kreacją w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z polskim prawem.

  3. Projekty graficzne lub graficzno-werbalne umieszczone przez Użytkownika na platformie ApexClan nie naruszają praw osób trzecich.

 2. Użytkownik, zamieszczając w asortymencie sklepu wzory graficzne i graficzno-werbalne, zapewnia Wykonawcy niewyłączne, nieograniczone prawa terytorialne do korzystania z kreacji graficznych i graficzno-werbalnych, zamieszczanych na dowolnych produktach oferowanych przez niego na platformie ApexClan. com (licencja) na następujące obszary korzystania:

  1. W zakresie rejestrowania i reprodukcji – produkcja kopii kreacji określoną techniką, w tym drukiem, reprografią, rejestracją magnetyczną i technologią cyfrową,

  2. W zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, kopiami , na których zapisano dzieło – wykonanie, wynajmowanie lub wypożyczenie oryginału lub egzemplarzy,

  3. W zakresie rozpowszechniania kreacji w sposób inny niż określony w punkcie „b” powyżej – publiczne przedstawienie, wystawa, wyświetlanie, nadawanie i retransmisja oraz udostępnianie publiczne w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu wybranym przez nich.

 3. Licencja określona w pkt. 2 powyżej udzielana jest na czas nieokreślony i wygasa z chwilą usunięcia konta użytkownika na platformie ApexClan.

 

 

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy pod względem technicznym, formalnym i prawnym.

 2. W przypadku roszczeń osób trzecich w związku z niezgodnym z prawem naruszeniem ich praw przez Użytkownika wymagane jest podjęcie wszelkich faktycznych i prawnych działań niezbędnych do usunięcia skutków naruszeń.

 

 

§13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Studio Bozon Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000420244, e-mail: info@ApexClan.pl, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z polityką prywatności określoną w Polityce prywatności

 2. Dane osobowe Użytkowników są ujawniane innym Użytkownikom tylko w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą (np. firmie kurierskiej w celu świadczenia usługi wysyłki zamówionego towaru).

 

 

§14 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Reklamacje nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu można składać przez e-mail na adres: info@ApexClan.pl,

 2. Każda reklamacja musi zawierać co najmniej login lub numer zamówienia oraz opis zastrzeżeń.

 3. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika.

 

 

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku:

  1. Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu usługi.

  2. Potrzeby dostosowania działania serwisu i zasad do aktualnych zmian prawnych.

 2. Prawem właściwym dla umowy między Użytkownikiem a Wykonawcą jest prawo polskie.

 3. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych przez Wykonawcę na platformie ApexClan będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

 4. W przypadku sporów związanych z usługami świadczonymi przez Wykonawcę na platformie ApexClan, w której stroną będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, właściwym sądem będzie sąd, który rozpatruje siedzibę wykonawcy.

 5. Cena okleiny jest opłatą za materiał, folie, przygotowanie do druku, oraz nadruk. Cena nie zawiera żadnych opłat z powodu praw autorskich ani opłat licencyjnych – składający zamówienie oświadcza ze nie narusza praw autorskich osób/podmiotów trzecich, lub odpowiednie uprawnienia już posiada i uwalnia jednocześnie zleceniobiorce (ApexClan oraz podwykonawców) od wszelkich roszczeń mogących wynikać z nieuprawnionego bądź niewłaściwego używania nadrukowanych grafik.

 6. Znak ApexClan wraz z czerwoną gwiazdą i podpisami jest znakiem handlowym Studio Bozon Sp. z o.o., które są elementami chronionymi. Kroje liter, znajdujące się standardowo (wbudowane) w kreatorach są także chronione prawami autorskimi – zabronione jest kopiowanie i używanie ich bez opłaty związanej z konkretnym zamówieniem lub pisemnej zgody twórcy. ApexClan przy każdym zrealizowanym zamówieniu udziela zamawiającemu jednorazowej licencji na używanie znaku towarowego ApexClan w ramach zakupionych naklejek, zestawów oklein, ubrań i innych produktów/usług dostępnych w dniu zakupu na oficjalnych witrynach ApexClan.

 7. Oferowane usługi oraz materiały na których usługi zostały wykonane, są wykonywane jednorazowo i na wyraźne zlecenie klienta, z tego powodu nie podlegają zwrotom, dlatego prosimy o przemyślane zakupy!

 8. ApexClan nie bierze odpowiedzialności za źle oklejone lub zniszczone podczas nieumiejętnego montażu okleiny.

 9. Okleiny wykonywane są z najwyższa starannością i odpowiednim naddatkiem materiału, który uwzględnia większość rozmiarów dostępnych owiewek wyścigowych (różnych producentów). W związku z ogromnymi różnicami w jakości produkowanych owiewek zleceniodawca akceptuje do informacji, że ostateczny wygląd oklejonego motocykla/okleiny może odbiegać o przykładowego zdjęcia i w związku z różnicami nie będzie rościł rekompensat/reklamacji/zwrotów.


Polityka prywatności i polityka plików cookie

Aby otrzymać informacje o Twoich danych osobowych, celach i stronach, którym dane te są udostępniane, skontaktuj się z Właścicielem.

Właściciel i administrator danych

Studio Bozon Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000420244, e-mail: info@ApexClan.pl

Rodzaje gromadzonych danych

Właściciel nie udostępnia listy zebranych typów danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej Polityki Prywatności lub w szczegółowych tekstach objaśniających i wyświetlanych przed gromadzeniem danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez Użytkownika lub, w przypadku danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę aplikację są obowiązkowe, a niepodanie tych danych może uniemożliwić tej aplikacji świadczenie usług. W przypadkach, w których ta aplikacja wyraźnie stwierdza, że ​​niektóre dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych danych bez wpływu na dostępność lub funkcjonowanie Usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z Właścicielem.

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę aplikację lub przez Właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę aplikację służy do świadczenia usługi wymaganej przez użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe stron trzecich, uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i potwierdzają, że mają zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

 

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych za obsługę tej aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, dział prawniczy, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak osoby trzecie – podmioty świadczące usługi techniczne, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, przez podmioty przetwarzające dane.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkowników, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. Użytkownicy wyrazili zgodę na co najmniej jeden konkretny cel.

 2. podanie danych jest konieczne do wykonania umowy z Użytkownikiem i / lub do wszelkich zobowiązań przedumownych;

 3. przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;

 4. przetwarzanie wiąże się z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;

 5. przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub osobę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, w szczególności czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela i we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji użytkownika przesyłanie danych może obejmować przesyłanie danych Użytkownika do kraju innego niż ich własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przekazywanych danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy są również uprawnieni do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej prawu publicznemu międzynarodowemu lub utworzonej przez co najmniej dwa kraje, takie jak ONZ, oraz o podjętych środkach bezpieczeństwa przez Właściciela w celu ochrony ich danych.

Jeśli nastąpi takie przeniesienie, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub pytając o to Właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji „kontakt”.

Czas retencji

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zgromadzone.

W związku z tym:

 1. Dane osobowe gromadzone do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.

 2. Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z niektórych praw dotyczących swoich danych przetwarzanych przez właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo wykonać następujące czynności:

 1. Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

 2. Wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż jest podane. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.

 3. Uzyskać dostęp do swoich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.

 4. Sprawdić i poprosić o sprostowanie. Użytkownicy mają prawo zweryfikować dokładność swoich danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.

 5. Ograniczyć przetwarzanie danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał tych Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.

 6. Usunąć swoje dane osobowe . Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, do usunięcia swoich danych u Właściciela.

 7. Odebrać swoje dane i przekać je innemu Administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest częścią, lub na podstawie zobowiązań przedumownych.

 8. Złożyć skargę. Użytkownicy mają prawo wnieść roszczenie do właściwego organu ochrony danych.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej aplikacji lub powiązanych usług.

Użytkownik oświadcza, że jest w posiadaniu wiedzy o tym, że Właściciel może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta aplikacja może dostarczać użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Logi systemowe i konserwacja

Do celów obsługi i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcje z tą aplikacją (logi systemowe) wykorzystują w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w tej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Nie śledź”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta Użytkownik, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w tej Aplikacji i / lub – o ile jest to technicznie i prawnie możliwe. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony.

Jeżeli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody użytkownika, Właściciel pozyskuje nową zgodę Użytkownika, w razie potrzeby.


Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami – w tym osobisty numer identyfikacyjny – pozwalają na określenie lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane o użytkowaniu

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej aplikacji (lub usług stron trzecich zatrudnionych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda zastosowana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w aplikacji) oraz szczegółowe informacje o ścieżce podanej w aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzone strony oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska informatycznego użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z osobą, której dane określono.

Osoba, której dane określono

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Osoba Przetwarzająca dane (lub Inspektor danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej aplikacji. Administratorem danych, o ile nie określono inaczej, jest Właściciel tej aplikacji.

Ta aplikacja

Środki, za pomocą których Dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Usługa

Usługa świadczona przez tę aplikację zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz w tej witrynie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane na podstawach prawnych wielu przepisów, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tego serwisu, o ile nie zaznaczono inaczej w tym dokumencie. 


Polityka plików cookie dla ApexClan dostępnych na stronie

Co to są pliki cookie

Zgodnie z powszechną praktyką prawną wszystkich profesjonalnych witryn, ta strona również wykorzystuje pliki cookie, które są małymi plikami, które są pobierane na Twój komputer, aby usprawnić Twoje doświadczenia. Ta strona opisuje, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i dlaczego czasami musimy przechowywać te pliki cookie. Udostępnimy również, w jaki sposób można zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, jednak może to obniżyć jakość lub „zniszczyć” niektóre elementy funkcjonalności witryn.

Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć w artykule na temat plików cookie w Google

Jak korzystamy z plików cookie

Używamy plików cookie z różnych powodów wyszczególnionych poniżej. Niestety w większości przypadków nie ma standardowych branżowych opcji wyłączania plików cookie bez całkowitego wyłączenia funkcji oraz funkcji dodawanych do tej witryny. Zaleca się pozostawienie wszystkich plików cookie, jeśli nie masz pewności, czy ich potrzebujesz, czy nie w przypadku, gdy są one wykorzystywane do świadczenia usługi, z której korzystasz.

Wyłączanie plików cookie

Możesz zapobiec pobieraniu plików cookie, dostosowując ustawienia w przeglądarce (jak to zrobić znajdziesz w „pomocy” Twojej przeglądarki). Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie wpłynie na funkcjonalność tej i wielu innych witryn, które odwiedzasz. Wyłączenie plików cookie zwykle powoduje również wyłączenie niektórych funkcji oraz funkcji tej witryny. Dlatego zaleca się, aby nie wyłączać plików cookie.

Pliki cookie, które ustawiamy

 1. Pliki cookie związane z kontem
  Jeśli utworzysz u nas konto, będziemy używać plików cookie do zarządzania procesem rejestracji i ogólnej administracji. Te pliki cookie są zwykle usuwane po wylogowaniu, jednak w niektórych przypadkach mogą pozostać dłużej, aby zapamiętać preferencje witryny po wylogowaniu.

 2. Pliki cookie związane z logowaniem
  Używamy plików cookie, gdy jesteś zalogowany, aby system mógł zapamiętać ten fakt. Zapobiega to konieczności logowania za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę ponownie. Te pliki cookie są zazwyczaj usuwane lub usuwane po wylogowaniu, aby zapewnić dostęp do zastrzeżonych funkcji i obszarów tylko po zalogowaniu.

 3. Pliki cookie związane z przetwarzaniem zamówień
  Ta strona oferuje usługi handlu elektronicznego lub płatności, a niektóre pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić zapamiętanie zamówienia między stronami, abyśmy mogli je poprawnie przetworzyć.

 4. Pliki cookie związane z formularzami
  Podczas przesyłania danych za pośrednictwem formularza, takiego jak te znajdujące się na stronach kontaktowych lub formularzy komentarzy, pliki cookie mogą być ustawione tak, aby zapamiętywały dane użytkownika do przyszłej korespondencji.

 5. Preferencje plików cookie
  Aby zapewnić Ci satysfakcję z korzystania z tej witryny, zapewniamy funkcjonalność umożliwiającą ustawienie preferencji dotyczących sposobu działania witryny podczas korzystania z niej. Aby zapamiętać twoje preferencje, musimy ustawić pliki cookie w ten sposób, aby te informacje mogły być wywoływane za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję ze stroną.

Pliki cookie stron trzecich

W niektórych szczególnych przypadkach używamy również plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. W poniższej sekcji wymieniono pliki cookie podmiotów zewnętrznych, które mogą wystąpić za pośrednictwem tej witryny.

 1. Ta strona korzysta z Google Analytics, które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w Internecie, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z witryny i jak możemy poprawić Twoje wrażenia. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony w witrynie i odwiedzane strony, abyśmy mogli nadal tworzyć angażujące treści.
  Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics.

 2. Od czasu do czasu testujemy nowe funkcje i dokonujemy subtelnych zmian w sposobie dostarczania strony. Podczas testowania nowych funkcji, pliki cookie mogą być używane w celu zapewnienia spójnego korzystania z witryny, jednocześnie zapewniając zrozumienie optymalizacji, które najbardziej doceniają nasi użytkownicy.

 3. Kilku partnerów reklamuje się w naszym imieniu i śledzące pliki cookie partnerów pozwalają nam po prostu sprawdzić, czy nasi klienci odwiedzili tę stronę za pośrednictwem jednej z naszych witryn partnerskich, abyśmy mogli odpowiednio je przypisać, a tam, gdzie to stosowne, umożliwić naszym partnerom stowarzyszonym zapewnienie wszelkich bonusów, zapewniając ci dokonanie zakupu.

 4. Na tej stronie używamy również przycisków i / lub wtyczek mediów społecznościowych, które umożliwiają łączenie się z siecią społecznościową na różne sposoby. Aby działały następujące witryny mediów społecznościowych, w tym Facebook, Instagram, Youtube i inne, ustawi pliki cookie za pośrednictwem naszej witryny, które mogą być wykorzystane do ulepszenia Twojego profilu na ich stronie lub przyczyniają się do przechowywania danych do różnych celów określonych w ich Polityce Prywatności.

Więcej informacji

Mamy nadzieję, że powyższe zasady oraz informacje są dla Ciebie jasne i zrozumiałe, ale tak, jak wspomniano wcześniej, jeśli jest coś, czego nie jesteś pewien, jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz plików cookie , czy nie, zwykle bezpieczniej jest pozostawić włączoną obsługę plików cookie, na wypadek, gdyby były one niezbędne do zapewnienia działania funkcji używanych na naszej witrynie.

Jeśli jednak nadal szukasz więcej informacji, możesz skontaktować się z nami za pomocą jednej z naszych preferowanych metod kontaktu: E-mail: info@apexclan.pl